COLABORADORS

Introducció

Presentem treballs realitzats pels alumnes del cicle formatiu de grau superior Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció, de l'IES Cristòfol Ferrer i alumnes d'instituts de Canàries, Madrid, Andalusia, Castella i Lleó, Biscaia i Castella la Manxa; dins del programa de col·laboració promogut pel MEC.
(ORDEN ECI/4142/2006, de 26 de diciembre, por la que se resuelve la concesión de ayudas para el establecimiento de agrupaciones de centros docentes para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes, convocadas por Orden ECI/3056/2006, de 29 de septiembre.)
Un dels objectius és compartir les característiques dels sistemes de construcció i utilització de recursos naturals i energies de la vivenda tradicional de les diferents comunitats, a la nostra vàrem mostrar la masia. Un cop estudiat, l'objectiu és realitzar propostes per a una construcció sostenible.

.- Aprofitant les energies renovables.

.- Utilitzant materials no contaminants.

.- Reduint els residus tant en la elaboració dels materials constructius com a l'enderroc i posterior tractament.

.- L'ús dels materials de l'entorn més pròxim i sense malmetre l'entorn.

.- Racionalitzar l'ús de l'aigua en els edificis.