COLABORADORS

Formació i construcció sostenible

Fa un temps que ens qüestionem si vivim en un lloc adequat i de la manera més raonable per a la nostra salut. Quan adquirim un habitatge o una oficina, ens fixem més en el preu, l'estatus social del barri on s'ubica, la distribució interior, les dimensions de les estances, la qualitat dels materials, les vistes, la tranquil•litat, etc... Però, no ens fixem en el lloc on s'ha construït, l'orientació de l'edifici, el que tenim al voltant, la seva eficiència energètica, la influència que els materials "de qualitat" poden tenir sobre la nostra salut i sobre el medi ambient.

Si no tenim en compte tot això a l'hora de construir o comprar la nostra llar o lloc de treball, podem dir que vivim o treballem en un espai sa? coneixem realment el lloc on vivim?

La humanitat, en la seva evolució, no ha tingut sempre en conte el planeta. Ens al contrari, la societat moderna, en la seva recerca d'una millor "qualitat de vida", ha substituït criteris saludables i curosos amb l'entorn que l'envolta, per estàndards estrictament econòmics i de rendibilitat immediata. És per això que, el lloc per on passem gran part de les nostres vides, nosaltres i les nostres famílies, no garantitza la seva salut.

L'actual crisi econòmica s'atribueix, en gran mesura, a l'economia del maó. Això, en certa manera dóna la raó en aquells que tenim la ferma convicció que s'han d'apostar, amb urgència, per criteris i estàndards basats en la salut, l'estalvi, l'eficiència i la consciència. En definitiva, en la sostenibilitat.

Tot això, que podria interpretar-se com un simple i manido manifest ecologista, ens ha fet reflexionar sobre la nostra pròpia pràctica docent. D'aquesta manera, es va iniciar a partir de l'any 2007, un procés que qüestionava un treball basat gairebé amb exclusivitat en criteris estrictament academicistes i/o tècnics d'una Formació Professional que, a més, prepara als nostres alumnes/as per a enfrontar-se a una activitat laboral immediata.
Això ha de connectar-se amb les necessitats d'una societat cada vegada més sensible amb els temes i variables mediambientals, les Energies Renovables i, qüestió de temps, amb la Construcció Sostenible. En definitiva, valors i continguts que es revelen com aspectes de futur i, també de present, que han de contribuir a garantir la empleabilidad de les noves promocions, la consolidació dels llocs de treball ja existents i, també, al foment del treball emprenedor en una economia obligada a reinventarse. En aquest context, el Ministeri d'Educació, mitjançant la creació d'agrupacions docents, donant suport des de la Conselleries d'Educació de les diferents Comunitats Autònomes participants, ha afavorit el desenvolupament del projecte: "FORMACIÓ I CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE".
Aquest projecte ve a ser el suport sobre el qual s'estructuren les jornades que s'han desenvolupat a les diferents localitats.

El propòsit fonamental d'aquest projecte i les jornades que li donen contingut és compartir, desenvolupar i possibilitar la formació en models de construcció de futur. Així, intentarem ensenyar als nostres alumnes i alumnes - al mateix temps que aprendrem tots els participants - de persones i institucions la raó de les quals d'ésser ha estat i és, treballar per aquesta "casa" comuna que és la Terra.

Objectius:
a) Participar d'una activitat que propiciï les trobades, el treball en comú, i incentivar als alumnes que estudien Formació Professional en Edificació i Obra a Civil, cap a les bones pràctiques constructives i l'entorn natural.

b) Aprendre a conèixer millor el lloc on vivim i aportar idees o conceptes que millorin realment la nostra qualitat de vida.

c) Estudiar els riscos per a la salut de l'ús indiscriminat de molts dels materials emprats en el model constructiu dominant.

d) Aprofundir en els principis de l'Arquitectura Bioclimática.

e) Revisar el model actual de ciutat i el seu desenvolupament social.